اصلاح اعدادات الكوكيز

المشرفون: alhitary، طاقم الدعم، طاقم الاستايلات، طاقم الإضافات، طاقم الدروس، طاقم التعريب

صورة العضو الشخصية
مهند قمرة
مشرف سابق
مشرف سابق
مشاركات: 4222
اشترك في: السبت أكتوبر 30, 2004 8:32 pm
مكان: مـصـر [ولي الفخر]

????? ??????? ???????

مشاركةبواسطة مهند قمرة » السبت يناير 09, 2010 9:34 am

?? ????? ???? ??? ????? ??? ?????? ??? ????????
?? ???? ??????? ???? ??????? ?? ??????? ?? ?? ???? ????? ????? [???????] ???? ?????? ???? ??????? ???? ????? ??????? ???????? ?????? ??????? ???? ?????? ??????? ?? ????? ??? ??? ?????? ??? ????? ??????? ????? ????? ??? ?????? ???????.. ????? ?????? ???..

???? ??????? ??????? ???????

???????? ??? ?????? ??????? ??? ??????? ??????? ???????? ????? ???? ??? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ?????????? ??? ?? ???? ??? ??????? ??? ????? ???? ???? ???? ???????..

?????? ?? ???????:

?????? 1 :
???? ??????: http://example.com/phpBB3
??? ??? ??????? ??????? ?????? ?? ?? ????:

???? ??????? ???????:

كود: تحديد الكل

.example.com

??????: ?????? ?? ???????..

??? ??????? ???????:

كود: تحديد الكل

cookiename_example

??????? ????? ??? ????? ???? ???? ?? ?????? ????????.

???? ??????? ???????:

??? ????? ????? ?????? ?? ??? ?? ?? ???? ??????.

????? ????? ????: ?? ???? ??????? ??? ??? ?????? ???? ?? ???? ????? ?????? ??? ??????? ?????? SSL ??? ???? ???????. [?? ???? ??????? ?????? ???]..


?????? 2 :
???? ??????: http://forums.example.com
??? ??? ??????? ??????? ?????? ?? ?? ????:

???? ??????? ???????:

كود: تحديد الكل

forums.example.com

??????: ????? ??? ?? ???? ????? http:// ??? ????? ????? ?? ???????...

??? ??????? ???????:

كود: تحديد الكل

cookiename_example

??????? ????? ??? ????? ???? ???? ?? ?????? ????????.

???? ??????? ???????:

??? ????? ????? ?????? ?? ??? ?? ?? ???? ??????.

????? ????? ????: ?? ???? ??????? ??? ??? ?????? ???? ?? ???? ????? ?????? ??? ??????? ?????? SSL ??? ???? ???????. [?? ???? ??????? ?????? ???]..


????? ???????? ????? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ?? ??????? ??????? ??????...

???? ?? ??? ???? ???????? ??? ??????? ?????????

?? ???? ???? ?????? ????????: ?????? ??? ??????? ??????? ?? ???? ???? ?????? ????????? ?? ??????? ??????? ??? ?????? [??????? ??????] ???? ??????? ??????? ???????.

?????? ?? ???? ??? ?? ??????? ?????? ??? ???? ???? ??????? ?? ??? ????? ??? ??????? :x ...

???? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ??? ???? ????? ??? ?????? ???? ?? ???????? ??? ??????? ??????? ?? ????? ???????? ??????...
?? ???? ????? ?????? ???? ?? ??? ???? cookie.php ???? ????? ??? config.php ?? ?????? ??????? ???????..

كود: تحديد الكل

    <?php

        /**
        *
        * @package Cookie and script settings tool
        * @copyright (c) 2008 ktuk.net
        * @license GPL
        *
        */

        // Standard definitions/includes
        $page_title = 'phpBB3 Cookies';
        define('IN_PHPBB', true);
        $root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';
        $phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
        include($root_path . 'common.' . $phpEx);

        $cookie_data = array();
        $server_data = array();
        $sent = request_var('sent', '');

        $sql = ' SELECT config_value FROM ' . CONFIG_TABLE . "
        WHERE config_name = 'cookie_domain'";
        $result = $db->sql_query($sql);
        $cookie_data[] = $db->sql_fetchrow($result);
        $db->sql_freeresult($result);

        $sql = ' SELECT config_value FROM ' . CONFIG_TABLE . "
        WHERE config_name = 'cookie_name'";
        $result = $db->sql_query($sql);
        $cookie_data[] = $db->sql_fetchrow($result);
        $db->sql_freeresult($result);

        $sql = ' SELECT config_value FROM ' . CONFIG_TABLE . "
        WHERE config_name = 'cookie_path'";
        $result = $db->sql_query($sql);
        $cookie_data[] = $db->sql_fetchrow($result);
        $db->sql_freeresult($result);

        $sql = ' SELECT config_value FROM ' . CONFIG_TABLE . "
        WHERE config_name = 'cookie_secure'";
        $result = $db->sql_query($sql);
        $cookie_data[] = $db->sql_fetchrow($result);
        $db->sql_freeresult($result);

        $sql = ' SELECT config_value FROM ' . CONFIG_TABLE . "
        WHERE config_name = 'force_server_vars'";
        $result = $db->sql_query($sql);
        $server_data[] = $db->sql_fetchrow($result);
        $db->sql_freeresult($result);

        $sql = ' SELECT config_value FROM ' . CONFIG_TABLE . "
        WHERE config_name = 'script_path'";
        $result = $db->sql_query($sql);
        $server_data[] = $db->sql_fetchrow($result);
        $db->sql_freeresult($result);

        $sql = ' SELECT config_value FROM ' . CONFIG_TABLE . "
        WHERE config_name = 'server_name'";
        $result = $db->sql_query($sql);
        $server_data[] = $db->sql_fetchrow($result);
        $db->sql_freeresult($result);

        $sql = ' SELECT config_value FROM ' . CONFIG_TABLE . "
        WHERE config_name = 'server_port'";
        $result = $db->sql_query($sql);
        $server_data[] = $db->sql_fetchrow($result);
        $db->sql_freeresult($result);

        $sql = ' SELECT config_value FROM ' . CONFIG_TABLE . "
        WHERE config_name = 'server_protocol'";
        $result = $db->sql_query($sql);
        $server_data[] = $db->sql_fetchrow($result);
        $db->sql_freeresult($result);

        $cookie_checked = ($cookie_data[3]['config_value']) ? "checked = \"checked\"" : '';
        $force_checked = ($server_data[0]['config_value']) ? "checked = \"checked\"" : '';

        if (!$sent)
        {
        print "<html>
        <head><title>$page_title</title></head>
        <body>
        <form action=\"" . $_SERVER['SCRIPT_NAME'] . "\" method=\"post\"
        <fieldset>
        <table>
        <tr><h2>Cookie Settings</h2></tr>
        <tr><td>Cookie Domain:</td><td><input type=\"text\" name=\"cookie_domain\" value=\"" . $cookie_data[0]['config_value'] . "\"></td></tr>
        <tr><td>Cookie Name:</td><td><input type=\"text\" name=\"cookie_name\" value=\"" . $cookie_data[1]['config_value'] . "\"></td></tr>
        <tr><td>Cookie Path:</td><td><input type=\"text\" name=\"cookie_path\" value=\"" . $cookie_data[2]['config_value'] . "\"></td></tr>
        <tr><td>Cookie Secure:</td><td><input type=\"checkbox\" name=\"cookie_secure\" value=\"1\" $cookie_checked ></td></tr>
        </table>

        <table>
        <tr><h2>Server Settings</h2></tr>
        <tr><td>Force Server Vars:</td><td><input type=\"checkbox\" name=\"force_server_vars\" value=\"1\"  $force_checked ></td></tr>
        <tr><td>Script Path:</td><td><input type=\"text\" name=\"script_path\" value=\"" . $server_data[1]['config_value'] . "\"></td></tr>
        <tr><td>Server Name:</td><td><input type=\"text\" name=\"server_name\" value=\"" . $server_data[2]['config_value'] . "\"></td></tr>
        <tr><td>Server Port:</td><td><input type=\"text\" name=\"server_port\" value=\"" . $server_data[3]['config_value'] . "\"></td></tr>
        <tr><td>Server Protocol:</td><td><input type=\"text\" name=\"server_protocol\" value=\"" . $server_data[4]['config_value'] . "\"></td></tr>
        <tr><td>Submit:</td><td><input type=\"submit\" name=\"sent\" value=\"submit\"></td></tr>
        </table>
        </fieldset>
        </body>
        <html>
        ";
        }

        if ($sent)
        {
           $cookie_domain   =   request_var('cookie_domain', '');
           $cookie_name   =   request_var('cookie_name', '');
           $cookie_path   =   request_var('cookie_path', '');
           $cookie_secure   =   request_var('cookie_secure', 0);
           $force_server_vars   = request_var('force_server_vars', 0);
           $script_path   =   request_var('script_path', '');
           $server_name   =   request_var('server_name', '');
           $server_port   = request_var('server_port', 80);
           $server_protocol   = request_var('server_protocol', 'http://');
           
           $sql = ' UPDATE ' . CONFIG_TABLE . " SET `config_value` = '$cookie_domain' WHERE `config_name` = 'cookie_domain'";
           $db->sql_query($sql);
           $sql = ' UPDATE ' . CONFIG_TABLE . " SET `config_value` = '$cookie_name' WHERE `config_name` = 'cookie_name'";
           $db->sql_query($sql);
           $sql = ' UPDATE ' . CONFIG_TABLE . " SET `config_value` = '$cookie_path' WHERE `config_name` = 'cookie_path'";
           $db->sql_query($sql);
           $sql = ' UPDATE ' . CONFIG_TABLE . " SET `config_value` = '$cookie_secure' WHERE `config_name` = 'cookie_secure'";
           $db->sql_query($sql);
           $sql = ' UPDATE ' . CONFIG_TABLE . " SET `config_value` = '$force_server_vars' WHERE `config_name` = 'force_server_vars'";
           $db->sql_query($sql);
           $sql = ' UPDATE ' . CONFIG_TABLE . " SET `config_value` = '$script_path' WHERE `config_name` = 'script_path'";
           $db->sql_query($sql);
           $sql = ' UPDATE ' . CONFIG_TABLE . " SET `config_value` = '$server_name' WHERE `config_name` = 'server_name'";
           $db->sql_query($sql);
           $sql = ' UPDATE ' . CONFIG_TABLE . " SET `config_value` = '$server_port' WHERE `config_name` = 'server_port'";
           $db->sql_query($sql);
           $sql = ' UPDATE ' . CONFIG_TABLE . " SET `config_value` = '$server_protocol' WHERE `config_name` = 'server_protocol'";
           $db->sql_query($sql);
           
           print "Settings updated!";
           print "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2;./cookie.php\">";
        }

        ?>


?? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ??? ???:

كود: تحديد الكل

http://www.example.com/forum/cookie.php


???? ???? ???????? example.com ?????? ?????.
???????? forum ????? ???????..

???? ?? ???? ?????????? ?? ???? ????? ??? ???????? ??? ?? ???? ??? ????? ??????????? ?????? ??? ????? :D

??? ????? ??? ?? ???? ?????? ??? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ????...
??? ????? ?? ????? ?????? ?? ???? ????? ????????:

????? ???????? ?????? ?? ???? ????? ???????? ????? ????? ?? ??????? ??? phpMyAdmin ?? ???? ???? ???? ?????? cPanel..

???? ??? ???? ????? SQL query ???? ??????:

كود: تحديد الكل

    UPDATE `phpbb_config` SET `config_value` = 'YOUR COOKIE DOMAIN HERE' WHERE config_name = 'cookie_domain';
    UPDATE `phpbb_config` SET `config_value` = 'YOUR COOKIE NAME HERE' WHERE config_name = 'cookie_name';
    UPDATE `phpbb_config` SET `config_value` = 'YOUR COOKIE PATH HERE' WHERE config_name = 'cookie_path';
    UPDATE `phpbb_config` SET `config_value` = '0' WHERE config_name = 'cookie_secure';


???? ?? ???? ???? ??? ???????? ???????.. ?? ?????? ?????? ?????? ??? ??????? ?? ???? ??? ?? ???? ????? ?????? ??? ??????.. ???? ?? ?????? ???? ?????? ????? SSH ?? ???????? ??? ???? ?????? ??????? ????? ?? 1.. ??? ??? ?? ??? ????? ????? ????? ???? ??????? ??????? ??????..
????? ???? ?? ?? ????? ??????? ?? ?????? ?? phpbb_ ???? ?? ??? ???? ?? ???????? ?? ????? ????? ????????.

???? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?????? ??? ?????? ???????? ????? ??? ??? ??????? ??????? ?? ???? cache ?? ??? ??? index.html ? .htaccess

?????? ?? ???? ???? ?? ?????. ??????? ????? ????? ???? ??????? 8-)
العودة إلى “إدارة المنتدى”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: CommonCrawl Bot و 5 زوار